ما چنین خدماتی را ارائه می دهیم

وکلای دریایی خدمات حقوقی متنوعی را به اشخاص حقوقی در زمینه حمل و نقل دریایی و صنعت دریایی ارائه می‌دهند. برخی از خدمات وکلای دریایی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

1. مشاوره قراردادی: وکلای دریایی می‌توانند در مشاوره و تهیه قراردادهای مرتبط با حمل و نقل دریایی کمک کنند، از جمله قراردادهای چارتر پارتی، بارنامه، قراردادهای بیمه دریایی و قراردادهای تأمین مالی دریانوردان. آنها می‌توانند مشتریان حقوقی را در تدوین و بررسی شرایط و تعهدات قراردادی یاری دهند.

2. نمایندگی قضایی: وکلا دریایی می‌توانند به عنوان نماینده حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها در اختلافات حقوقی و دعاوی مرتبط با حمل و نقل دریایی حضور داشته باشند. آنها می‌توانند در داوری، مذاکره و در صورت لزوم، در دعاوی قضایی به مشتریان خود نمایندگی کنند.

3. حقوق دریانوردان: وکلای دریایی می‌توانند به شرکت‌ها در مسائل مربوط به حقوق کار و کارگران دریایی کمک کنند. این شامل مشاوره در خصوص شرایط کاری، حقوق و تأمین اجتماعی دریانوردان، حمایت در مواجهه با مسائل قانونی و حقوقی مرتبط با دریانوردان است.

4. بیمه دریایی: وکلای دریایی می‌توانند در مشاوره و نمایندگی در مسائل مرتبط با بیمه دریایی به شرکت‌ها کمک کنند. آنها می‌توانند در تعیین حقوق و تعهدات دریانوردان در قبال بیمه در صورت وقوع حادثه دریایی، تنظیم قراردادهای بیمه دریایی و رسیدگی به ادعاهای مطالبات بیمه‌ای به مشتریان خود کمک کنند.

5. مشاوره قوانین و مقررات دریایی: وکلا دریایی می‌توانند به شرکت‌ها در فهم و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با حمل و نقل دریایی کمک کنند. آنها با داشتن دانش و تجربه در زمینه حقوق دریایی، مشتریان را در امور قانونی، تأمین ایمنی و رعایت مقررات بهینه راهنمایی می‌کنند.

خدمات وکلای دریایی نه تنها برای شرکت‌ها و سازمان‌ها بلکه برای اشخاص حقیقی نیز در دسترس است. وکلای دریایی می‌توانند به اشخاص حقیقی در مسائل حقوقی مرتبط با حمل و نقل دریایی کمک کنند. برخی از خدمات حقوقی وکلای دریایی برای اشخاص حقیقی شامل موارد زیر می‌شود:

1. حقوق دریانوردان: وکلای دریایی می‌توانند به دریانوردان در امور حقوقی مرتبط با شغل و حقوق کاری دریایی کمک کنند. این شامل حقوق کار، شرایط کاری، مسائل مرتبط با سلامت و ایمنی دریانوردان و مسائل حقوقی مرتبط با قراردادهای کاری دریایی است.

2. تأمین مالی دریانوردان: وکلا می‌توانند به دریانوردان در مسائل مالی مرتبط با شغل دریایی کمک کنند، از جمله تأمین حقوق دریانوردان، مشاوره در خصوص تأمین مالی دریانوردان و حقوق طلبی در صورت تأخیر یا عدم پرداخت حقوق.

3. مسائل بیمه دریایی: وکلا می‌توانند به اشخاص حقیقی در مسائل مرتبط با بیمه دریایی کمک کنند. این شامل تعیین حقوق و تعهدات دریانوردان در قبال بیمه در صورت وقوع حوادث دریایی، ارائه مشاوره در مورد بیمه‌های مناسب و حمایت در خصوص مطالبات بیمه‌ای می‌شود.

4. مشاوره در مورد حقوق دریایی عمومی: وکلای دریایی می‌توانند به اشخاص حقیقی در مسائل حقوقی عمومی مرتبط با حمل و نقل دریایی مشاوره دهند. این شامل قوانین و مقررات دریایی، مسائل حقوقی مرتبط با بنادر و موارد دیگر مرتبط با صنعت دریایی است.